Všeobecné obchodní podmínky pro služby Suzzie Academy

Obsah článku

Ze světa onlajnu

Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu a my vám jednou za čas pošleme newsletter s tím nejlepším obsahem.
Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu a my vám jednou za čas pošleme newsletter s tím nejlepším obsahem.

  Obchodní firma: Marketingová agentura Suzzie s.r.o.

  Společnost zapsána v obchodním rejstříku se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno pod spisovou značkou C 120280/KSBR u Krajského soudu v Brně.

  IČ: 09726349

  DIČ: CZ09726349

  (dále jen „Poskytovatel“)

  pro poskytování služeb prostřednictvím webu www.suzzie.cz

  Kontaktní údaje Poskytovatele:

  Kontaktní adresa: Impact Hub, Cyrilská 7, Brno 602 00

  Kontaktní e-mail: info@suzzie.cz

  Kontaktní telefon: (+420) 771 177 011

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb v internetovém obchodě „ SUZZIE ACADEMY“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.suzzie.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.

  1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele a Uživatele. Odběratel zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Smlouva o poskytování služeb, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Odběrateli zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo budou přiloženy ke službě nejpozději při dodání službě Odběrateli.

  1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvu o poskytování služeb“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Odběratel a Poskytovatel výslovně dohodnou na jiném jazyce.

  1.4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  1.5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – 

  Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a čl. 8.6.

  2. Vymezení pojmů

  2.1. Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem je.

  2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  2.3. Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní jsou Vzdělávací kurzy, Konzultace, Expertní poradenství a další služby a produkty specifikované ve webovém rozhraní.

  3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

  3.1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Odběratel provádí objednávání služeb:

  • bez registrace na webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak) nebo
  • prostřednictvím emailové komunikace s Poskytovatelem zasláním objednávky na Kontaktní email Poskytovatele nebo
  • prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Poskytovatele.

  3.2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednávané služby (případně číselné označení), množství (resp. délku) a osobní údaje Odběratele (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu, případně fakturační údaje).

  3.3. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Odběratel na základě jím provedené registrace na webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Odběratel provádět objednání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

  3.4. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Odběratel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Odběratel poruší své povinnosti z příslušné smlouvy o poskytování služeb (včetně těchto obchodních podmínek).

  3.5. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Odběrateli nelze vzájemně kombinovat, ledaže Poskytovatel uvede výslovně jinak.

  3.6. Prezentace služeb umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

  3.7. Pro objednání služby vyplní Odběratel objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) na webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o službě, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Odběratele.

  3.8. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Odběratel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

  3.9. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká (tj. smlouva o poskytování služeb je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelem zasláno Odběrateli elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Odběratele, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé ceny služby nebo převzetím objednaného služby Odběratelem, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

  3.10. Odběratel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Odběrateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.

  3.11. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje dodat Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje toto službu od Poskytovatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Poskytovateli cenu služby uvedenou v objednávce.

  4. Platební podmínky, poskytnutí služby a storno podmínky

  4.1. Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

  • Bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele

  Případné další platby Odběratele v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny služby jsou uvedeny na webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

  4.2. Způsob platby uvede Odběratel v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

  4.3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

  4.4. V případě platby v hotovosti je cena služby splatná při poskytnutí služby. Není-li dohodnuto jinak, je cena služby splatná před započetím poskytování služby. V případě bezhotovostní platby je cena služby splatná do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb či je splatná do 3 pracovních dnů před poskytnutím objednané služby.

  4.5. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky, nebo IČ, případně jiný předem dohodnutý identifikátor. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

  4.6. Odběratel bere na vědomí, že má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby mu služba nebude poskytnuta, ledaže o to výslovně písemnou formou požádá. Pokud o dřívější poskytnutí služby Odběratel požádá, ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5.

  4.7. Doba poskytnutí služby závisí na dohodě Poskytovatele a Odběratele; zpravidla nebude služba poskytnuta později než do 180 pracovních dnů od připsání ceny služby na účet Poskytovatele, resp. do 180 pracovních dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb v případě platby na místě při poskytnutí služby.

  4.8. Služba je poskytována na místě uvedeném na webovém rozhraní; v případě individuální domluvy o jiném místě poskytování bere Odběratel na vědomí, že mu mohou být účtovány náklady spojené s dopravou a kompenzací doby strávené dopravou. Tyto náklady budou Odběrateli sděleny před odesláním objednávky.

  4.9. Odběratel bere na vědomí, že pokud odešle objednávku v termínu kratším, než je 45 dní před termínem konání (poskytnutí) služby, který je uveden na webovém rozhraní, nebo jí do této doby nezruší, považuje se za to, že se výslovně vzdává nároku na odstoupení od smlouvy podle článku 5. Odběratel se v tomto případě zavazuje uhradit 100 % z kupní ceny i v případně, že službu nečerpal, bez nároku na náhradní plnění.

  5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

  5.1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a dále od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Odběratelem na jeho žádost.

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, má Odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Odběratel zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele pouze písemnou formou.

  5.3. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.

  5.4. Poskytovatel vrátí Odběrateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy s poskytování služeb Odběratelem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Odběratel požaduje.

  5.5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

  5.6. Je-li společně se službou poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Odběratel je povinen poskytnutý dárek vrátit.

  6. Odpovědnost za vady

  6.1. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

  6.2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Odběratel u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Odběratele oznámení o reklamaci služby.

  6.3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Odběratel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

  6.4. Poskytovatel odpovídá Odběrateli za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.

  6.5. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Odběratelem nedohodnou jinak.

  6.6. V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

  7. Závěrečná ustanovení

  7.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

  7.2. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.

  7.3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

  7.4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

  7.5. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím Kontaktního e-mailu, případně se může Odběratel obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Poskytovatel není ve vztahu k Odběrateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

  7.6. Jestli vznikne mezi Odběratelem a Poskytovatelem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má Odběratel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Odběratel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

  7.7. Obsah webových stránek Poskytovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

  7.8. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  7.9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  7.10. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek Odběrateli nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Odběrateli na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

  7.11. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

  7.12. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování služeb poskytne Poskytovatel Odběrateli bezodkladně veškeré potřebné informace. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2022.

  Pojďme se sejít

  Stačí vyplnit formulář níže. Ozveme se Vám do 48 hodin a domluvíme se na termínu. Nákladů se nemusíte bát. Prvních 30 minut konzultace je zdarma.

   Jsme tým marketingových profesionálů specializující se na výkonnostní a obsahový marketing.
   +420 771 177 011
   info@suzzie.cz
   Všechny kontakty
   Impact Hub,
   Drtinova 557/10,
   150 00 Praha 5
   Impact Hub,
   Cyrilská 7,
   602 00 Brno
   Zobrazit na mapě
   © 2024 Suzzie.cz. Všechna práva vyhrazena.
   Suzzie.cz logo
   Pro váš úspěch v digitálním světě.